Danh mục ngân hàng câu hỏi

Hướng dẫn sử dụng Quản lý lý do hủy món – Hệ thống hỗ trợ tính năng Quản lý lý do hủy món, cho phép chủ gian hàng thêm mới, cập nhật lý do hủy món để nhân viên lựa chọn khi thao tác hủy/ giảm món trên màn hình Thu ngân. – Để thêm […]

Thêm, sửa, xóa câu hỏi

Hướng dẫn sử dụng Quản lý lý do hủy món – Hệ thống hỗ trợ tính năng Quản lý lý do hủy món, cho phép chủ gian hàng thêm mới, cập nhật lý do hủy món để nhân viên lựa chọn khi thao tác hủy/ giảm món trên màn hình Thu ngân. – Để thêm […]

Thêm, sửa, xóa câu hỏi 2

Hướng dẫn sử dụng Quản lý lý do hủy món – Hệ thống hỗ trợ tính năng Quản lý lý do hủy món, cho phép chủ gian hàng thêm mới, cập nhật lý do hủy món để nhân viên lựa chọn khi thao tác hủy/ giảm món trên màn hình Thu ngân. – Để thêm […]

Thêm, sửa, xóa câu hỏi 3

Hướng dẫn sử dụng Quản lý lý do hủy món – Hệ thống hỗ trợ tính năng Quản lý lý do hủy món, cho phép chủ gian hàng thêm mới, cập nhật lý do hủy món để nhân viên lựa chọn khi thao tác hủy/ giảm món trên màn hình Thu ngân. – Để thêm […]